Privacy & Cookies

Uw privacy bij CA FNZ (Privacy Verklaring)

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op CA FNZ Holding B.V. en haar dochterondernemingen

 • Synerlogic B.V. (en haar merknamen Carlin en Synvital),
 • In2Food B.V.

allen gevestigd aan de Graafsingel 18-22, 6921 RT te Duiven, alsmede

 • Promelk B.V., gevestigd aan de Industrieweg 14e, 7921 PE te Zuidwolde
 • Provital Agrar Gmbh, gevestigd aan de Herrenpfad Süd 6, 41334 te Nettetal (DE)
 • In2Food CbvA, gevestigd aan de Generaal de Wittelaan 17a, 2800 te Mechelen (BE)

1. Waarom deze privacyverklaring

In Nederland gelden er speciale wetten die beschermen wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. Tot 25 mei 2018 was de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) actief. Deze is vervangen door Europese wetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ook wel General Data Protection Regulation (GDPR). Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens.

De AVG verplicht “verwerkingsverantwoordelijke” organisaties om erop toe te zien dat de AVG door de organisatie wordt nageleefd. Ook moet de organisatie “betrokkenen” informeren over hoe er binnen de organisatie met persoonsgegevens wordt omgegaan. De bovenaan deze pagina genoemde ondernemingen zijn gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijk in de zin van de AVG. Daarom worden ze hierna gezamenlijk aangeduid als “Synerlogic”.

Synerlogic vindt de privacy van personen erg belangrijk. Wij vinden dat iedereen de vrijheid en de mogelijkheid moet hebben om zelf te beslissen hoe zijn of haar gegevens worden gebruikt en door wie. In deze Privacy Verklaring leggen wij uit hoe wij hier invulling aan geven.

2. Van wie verwerkt Synerlogic persoonsgegevens

Synerlogic verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar bedrijfsvoering. De kernactiviteiten van Synerlogic zijn:

 • Productie en verkoop van reiniging- en desinfectiemiddelen;
 • Groothandel van ge- en verbruiksartikelen voor melkveehouderijen;
 • Leverancier van kennis en grondstoffen voor de zuivelindustrie;
 • Logistieke diensten (value added logistics, opslag, transport en distributie).

Synerlogic doet voornamelijk zaken met bedrijven (business to business). Hierbij verwerken wij persoonsgegevens van (de contactpersonen bij) klanten en relaties en bezoekers van onze websites.

Synerlogic is daarnaast uiteraard ook werkgever. Om de taken als werkgever uit te voeren, verwerkt Synerlogic persoonsgegevens van haar medewerkers (waaronder ook eventuele uitzendkrachten en zzp’ers).

3. Waarom en waarvoor verwerkt Synerlogic persoonsgegevens

Synerlogic vindt dat gegevens van of over u aan u toebehoren. Daarom gebruiken wij uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u deze aan ons heeft verstrekt, of waarvoor wij de gegevens hebben verzameld.

Synerlogic beheert en verwerkt persoonsgegevens in diverse (informatie-) systemen. Deze verwerkingen vinden plaats met de volgende doelen:

 • voor het uitvoeren van wettelijke en/of contractuele verplichtingen (bijvoorbeeld de fiscus en zakelijke contracten);
 • ten behoeve van de werkgever-werknemer-relatie (bijvoorbeeld arbeidsovereenkomsten, pensioen, collectieve verzekeringen);
 • voor het onderhouden van zakelijke relaties (bijvoorbeeld bezoek op locatie, contacten met klanten/leveranciers/instanties; uitbrengen van offertes e.d.);
 • vanwege gerechtvaardigd bedrijfsbelang (bijvoorbeeld functioneringsgesprekken van medewerkers, marketingactiviteiten, continuïteit van de onderneming).

N.B. Synerlogic verwerkt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk en wij bewaren deze ook niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor wij ze verwerken.

Synerlogic en haar medewerkers respecteren de privacywetgeving. Alle (persoonlijke) gegevens die door Synerlogic worden verwerkt, worden alleen verwerkt als daar een juridische basis voor is (een wettelijke grondslag). Wettelijke grondslagen zijn o.a. toestemming van de betrokkene, uitvoering van een overeenkomst, nakoming van een wettelijke verplichting of behartiging van gerechtvaardigde belangen. In het incidentele geval dat wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u die toestemming altijd weer intrekken.

4. Welke gegevens verwerkt Synerlogic?

Als verwerkingsverantwoordelijke kan Synerlogic de volgende gegevens van vertegenwoordigers van haar zakelijke relaties verwerken:

 • Naam (voornaam, achternaam, voorletters)
 • Geslacht (heer/mevrouw)
 • Functie
 • Bedrijfsnaam
 • Zakelijke contactgegevens (zoals adres, e-mail, telefoonnummer)
 • Zakelijke bancaire gegevens (zoals IBAN)
 • Zakelijke identificatienummers (zoals KvK- en BTW-nummer)
 • Foto’s en testimonials van klanten die – altijd in overleg met de klant – gebruikt kunnen worden in onze marketinguitingen.

Eventuele overige gegevens, voor zover strikt noodzakelijk voor het bereiken van de onder 3. beschreven doelen

Als verwerkingsverantwoordelijke kan Synerlogic de volgende gegevens van haar medewerkers verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Contactgegevens (zoals huisadres, e-mail, telefoonnummer)
 • Identificatienummers (zoals BSN, paspoortnummer)
 • Bancaire gegevens (zoals IBAN)
 • IP-adressen van zakelijke devices
 • Gegevens betreffende het dienstverband (zoals functie, salaris, uren, functioneren, toepasselijke regelingen)
 • Eventuele overige gegevens, voor zover strikt noodzakelijk voor het bereiken van de onder 3. beschreven doelen.

5. Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Synerlogic gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw gegevens en verwerkt deze volgens de eisen uit de geldende privacywetgeving. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens op een adequaat en passend niveau beveiligen. Daarnaast bewaren wij uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerking van de onder 3. genoemde doeleinden. Ook zijn opgeslagen gegevens uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Synerlogic voor zover dat omwille van hun functie noodzakelijk is. Wij zorgen ervoor dat derden geen toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

6. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Synerlogic bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld zijn. Als de wet Synerlogic verplicht om gegevens te bewaren zal Synerlogic zich hieraan houden (bv. fiscale wetgeving of de pensioenwet). Ten slotte kunnen wij gegevens ook langer bewaren met het oog op archivering.

7. Verstrekt Synerlogic uw persoonsgegevens aan derden?

Het uitgangspunt is dat uw persoonsgegevens niet aan derden worden verstrekt. Synerlogic stelt uw persoonsgegevens alleen beschikbaar aan derden indien:

 • wij samenwerken met een derde partij voor de onder 3. genoemde doeleinden;
 • wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank of toezichthouders.

Synerlogic houdt zich hierbij aan de verplichtingen en eisen die de privacywetgeving hieraan stelt. Dat betekent dat wij uw gegevens nooit aan derden ter beschikking stellen voor commerciële doeleinden of doorverkopen en ook dat er geen doorgifte plaatsvindt van uw persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie, zonder dat een passend beschermingsniveau is gewaarborgd. Met de derde partijen met wie wij samenwerken voor het verwerken van uw gegevens maken wij goede afspraken zodat zij ook zorgvuldig omgaan met uw gegevens.

8. Cameratoezicht binnen Synerlogic

Op de bedrijfsterreinen van Synerlogic te Duiven zijn beveiligingscamera’s geïnstalleerd. Deze zijn bedoeld om de veiligheid van de medewerkers en bescherming van eigendommen te verhogen. De beelden worden slechts een korte termijn bewaard en worden niet gebruikt en/of uitgelezen indien daar geen aanleiding toe is. Bij een incident kunnen de camerabeelden binnen de wettelijke kaders langere tijd worden bewaard en ter beschikking worden gesteld aan politie en justitie ter ondersteuning van een aangifte van een strafbaar feit of onderzoek naar een incident.

9. Cookies

Synerlogic gebruikt op haar websites en webshops functionele, analytische en tracking-cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in de browser van uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen. Bij een eerste bezoek aan de website of webshop wordt de bezoeker geïnformeerd over deze cookies.

Synerlogic gebruikt geen cookies voor advertenties of andere commerciële doeleinden. Synerlogic gebruikt wel cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat onze websites en webshops naar behoren werken.

Wij maken gebruik van Google Analytics. Hierdoor ontkomen wij er niet aan dat bepaalde (digitale) persoonsgegevens, zoals (delen van) IP-adressen van websitebezoekers, kunnen worden overgebracht naar servers in de Verenigde Staten. Google is in het bezit van een Europees-Amerikaanse Privacy-Shield-certificering en heeft verklaard te voldoen aan de principes van het Privacy Shield, zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel. Google kan de verkregen informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen zo anoniem mogelijk worden gemaakt en hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van onze websites en webshops kunt benutten. Door gebruik te maken van onze websites en webshops en cookies te accepteren geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

10. Websites van derden

In onze digitale uitingen (zoals onze websites en e-mails) kunnen hyperlinks naar andere websites staan. Wij kunnen niet instaan voor hoe die partijen omgaan met uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring is dan ook uitdrukkelijk alleen van toepassing op de verwerkingen van persoonsgegevens door Synerlogic.

11. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Synerlogic is altijd bereid om u inzicht te geven in welke informatie wij als verwerkingsverantwoordelijke van u verzamelen en met welk doel. U kunt daartoe een verzoek doen om inzage te krijgen in de gegevens die door Synerlogic van u worden verwerkt. U kunt verzoeken deze gegevens te laten aanpassen, te laten verwijderen of over te laten dragen naar een andere partij. Indien u van oordeel bent dat uw persoonsgegevens onrechtmatig door Synerlogic worden verwerkt, kunt u hiertegen bezwaar maken en ook vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken.

Synerlogic vindt het belangrijk dat de persoonsgegevens die wij van u verwerken juist zijn. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid, van ons en van u. Wijzigt er dus iets in uw persoonsgegevens? Geef dat dan meteen aan ons door. Waar mogelijk en toegestaan controleren wij de juistheid van gegevens van onze medewerkers ook bij externe instanties waarmee wij samenwerken, zoals de bedrijfsarts en het UWV.

Tot slot hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Nederlandse privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u vragen of opmerkingen hebt bij hoe Synerlogic met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u ons echter ook altijd vragen om een toelichting. Wij geven die graag.

12. Bij wie kunt u terecht?

Binnen Synerlogic is er een aantal afdelingen verantwoordelijk voor de goede naleving van de privacy wetgeving: de afdeling SHEQ (Safety, Health, Environment, Quality), HR (Human Resources) en IT (Information Technology). Maar we benadrukken dat iedereen verantwoordelijk is voor Privacy. Intern wordt de naleving van het Privacy-beleid geaudit door de afdeling SHEQ. Medewerkers kunnen hun persoonsgegevens inzien en wijzigen in Afas Insite en kunnen met aanvullende vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot hun eigen persoonsgegevens schriftelijk contact opnemen met de afdeling HR. Klanten en leveranciers kunnen met vragen, opmerkingen of klachten terecht bij de afdeling Customer Service.

Nadat u per e-mail een vraag hebt ingediend, krijgt u binnen 4 weken een reactie. U kunt contact opnemen wanneer u bijvoorbeeld:

 • vragen, opmerkingen of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Synerlogic;
 • vragen, opmerkingen of klachten heeft over het privacybeleid van Synerlogic.

De contactgegevens hiervoor zijn:

 • Voor medewerkers: hr@Synerlogic.nl
 • Voor klanten, relaties en overige betrokkenen: info@Synerlogic.nl

13. Wijzigingen van deze Privacy Verklaring

Synerlogic behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. De meest recente versie van de Privacy Verklaring kunt u te allen tijde raadplegen op www.synerlogic.nl. Wij raden u aan om deze Privacy Verklaring regelmatig te raadplegen en zo op de hoogte te blijven van de inhoud van dit document. Deze Privacy Verklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 juli 2019.